Logo

Perspectief & Oplossing

"Rome is niet in 1 dag gebouwd, net zo min is de situatie van veel kerken niet in 1 dag ontstaan.

In de afgelopen eeuwen zijn er in ons land veel kerken gebouwd. De laatste 150 jaar is dat aantal echter spectaculair toegenomen. Hoeveel kerken er precies ooit in Nederland zijn geweest is niet exact bekend, schattingen gaan uit van rond de 19.000. En van al die kerken zijn er in ons land nu nog ongeveer 7.000 over.

Al deze kerken zijn bevolkt geweest door honderdduizenden, miljoenen misschien wel, mensen. De kerk nam maatschappelijk een zeer belangrijke plaats in. Ze was niet alleen het fysieke middelpunt van steden en dorpen, maar ook sociaal en emotioneel stond de kerk in het centrum van de maatschappij.

In die kerken is er gedoopt, getrouwd, gerouwd. Er is de eerste Communie of Belijdenis gedaan. Er is gebeden, gedankt, gesmeekt, geknield. Er is gepreekt, geloofd, gelachen, gehuild. En bovenal heeft men daar God ontmoet en aanbeden.

Maar er is ook vertrokken!

Tegelijk met de toename van de welvaart nam het kerkbezoek af. Kerkbezoek is niet gelijk aan geloof, want er werd wel geloofd, alleen niet altijd in God en ook niet altijd in de kerk. Met die afname van het kerkbezoek ontstonden er ook andere problemen. De inkomsten liepen terug zodat er moest worden bezuinigd. De ene kerk bezuinigde door te sluiten, de andere door een voorganger niet te vervangen, een derde door geen onderhoud meer te plegen, een vierde door samen te gaan met een andere parochie of gemeente, enzovoorts. Iedere kerk doet het op haar wijze.

Uiteindelijk zullen, als er niets verandert, vele kerken hun deuren sluiten, dat is althans de verwachting van een aantal deskundigen. Waar generaties lang is geïnvesteerd in emotie, geld en energie, verdwijnen de kerken alsof al die inspanningen er niet zijn geweest. Er is geen geld meer, dus het economische principe treedt in werking.

Einde oefening! Of toch niet?

Wat leveren al die kerksluitingen op?

Om te beginnen, veel teleurstelling en verdriet. De plek waar je bent gedoopt, hebt gedoopt, hebt beleden, hebt gebeden en geknield, het brood deelde en de wijn dronk, die is er niet meer. In de tweede plaats verdwijnen er gebouwen die als monumenten van het Christendom de dorpen en steden beheers(t)en. Met het verdwijnen van kerken veranderen steden en dorpen in woongebieden zonder (stedenbouwkundig) hart.

Het kan anders! Het is mogelijk om kerken toekomstbestendig te maken. Alleen kan dat niet als er niets verandert. Deze mate van verandering bepaalt het perspectief. Lees eens verder om te lezen wat wij bedoelen.